विकास कार्यक्रमहरु आयोजनाहरुको प्रगति अनुगमन प्रणाली
याहाँहरु अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राथमिकतामा आधारित रही सञ्चालन गरेको विकास कार्यक्रम एवं आयोजनाहरुको प्रगतिका अनुगमन गरिरहनुभएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरु प्राथमिकता नंम्बर १, प्राथमिकता नंम्बर २ र प्राथमिकता नंम्बर ३ का रुपमा नेपालभर लागू हुने गर्दछन् । यहाँबाट तपाईहरुले त्यस्ता प्रत्येक विकास कार्यक्रहरुको भौतिक एवं वित्तिय प्रगति के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा तत्काल जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ।
५१

विकास कार्यक्रमहरु

प्रत्येक कार्यक्रमहरु ३ प्राथमिकतामा यसरी विभाजित गरिएका छन:

0

कार्यक्रमहरु प्राथमिकता १ मा

0

कार्यक्रमहरु प्राथमिकता २ मा

0

कार्यक्रमहरु प्राथमिकता ३ मा

विकास कार्यक्रमहरुको प्रगति

चालु खर्च

४३%

पुँजीगत खर्च

२१%

माननिय स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिबद्धता

वित्तिय प्रगतिका अाधारमा पहिला ५ विकास कार्यक्रमहरु